Deklaracja członkowska

Starodawny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża jest tradycyjną organizacją filozoficzną i inicjatyczną o zasięgu światowym. Przekazywane przezeń od wieków nauki dotyczą tajemnic wszechświata, natury i samego człowieka.

Starodawny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża jest tradycyjną organizacją filozoficzną i inicjatyczną o zasięgu światowym. Przekazywane przezeń od wieków nauki dotyczą tajemnic wszechświata, natury i samego człowieka.

Jeśli pragniesz brać udział w zdobywaniu wiedzy, interesujesz się mistyką i życiem duchowym wypełnij ten formularz i wyślij go na adres:

 

A.M.O.R.C.

 

skr. poczt. 67

 

30-104 Kraków-45

 

POLSKA

 

NAZWISKO ..............................................................................................................................................

Nazwisko panieńskie ...............................................................................................................................

IMIONA ...................................................................................................................................................

Adres zamieszkania .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Numer telefonu / telefonu komórkowego .................................................................................................

Adres mailowy .........................................................................................................................................

Data urodzenia ........................................... Miejsce urodzenia ................................................................

Wyznanie (nieobowiązkowo) ....................................................................................................................

Stan rodzinny .......................................................................  Liczba dzieci .............................................

Zawód .....................................................................................................................................................

Wykształcenie .........................................................................................................................................

W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o istnieniu A.M.O.R.C. lub przez kogo? ...........................................

................................................................................................................................................................

Czy studiował(a) już Pan(i) metafizykę, filozofię lub psychologię? .............................................................

(jeśli tak, proszę podać od kiedy) .............................................................................................................

Czy należy Pan(i) do jakiejkolwiek filozoficznej organizacji lub bractwa ....................................................

(jeśli tak, proszę podać ich nazwy) ...........................................................................................................

Czy zna Pan(i) języki obce? .......................................................................................................................

(proszę podać jakie i w jakim stopniu) .....................................................................................................

Dlaczego pragnie Pan(i) należeć do A.M.O.R.C.?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

UWAGA:

W celu uzyskania akceptacji wniosku o przyjęcie należy:

  • odpowiedzieć na zawarte w deklaracji pytania,
  • dołączyć swoje aktualne zdjęcie (tradycyjne),
  • wpisać datę i złożyć czytelny podpis na ostatniej stronie niniejszego formularza,
  • dołączyć dowód wpłaty na kwotę 215 PLN (nr konta w załączonej informacji)
    - kwota ta obejmuje koszty wysyłki wstępnej oraz opłatę za korzystanie z przesłanych materiałów A.M.O.R.C. w trzymiesięcznym okresie kandydackim.

Niniejszym zgłaszam chęć studiowania przez trzy miesiące nauk A.M.O.R.C., bez innych zobowiązań, jak tylko uważania ich za poufne.

 Po upływie tych trzech miesięcy, które odpowiadają sekcji Kandydatów, zastrzegam sobie prawo kontynuacji - lub nie - mego członkostwa, zaś oczywiście, gdy kładę mu kres, mam zwrócić wszystkie otrzymane dokumenty.

W tym przypadku będę winien A.M.O.R.C. opłaty za rozpoczęty rok kalendarzowy, aż do 31 grudnia danego roku, niezależnie od tego, w jakim miesiącu nastąpi moja rezygnacja.

Jeśli nie zostanę przyjęty, będę o tym powiadomiony drogą poufną, a wpłacone przez mnie opłaty wpisowa i członkowska zostaną mi zwrócone.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia A.M.O.R.C. w Polsce

Data i Podpis: .......................................................................................................