Filozofia Różokrzyża

Tradycyjnym symbolem Zakonu Różokrzyża jest złoty krzyż mający w swym centrum czerwoną różę. W symbolu tym, nie posiadającym żadnego wyrazu religijnego, róża przedstawia duszę rozwijającą się w zetknięciu z ziemskim światem uosobionym przez krzyż.

filozofia_001.jpgCzłonkowie Zakonu noszą obecnie nazwę „Różokrzyżowców". Znajdują się oni we wszystkich krajach, gdzie Zakon może działać legalnie.

Słowo „różokrzyżanizm” określa filozofię, łączącą wszystkich członków A.M.O.R.C. Biorąc pod uwagę, że filozofia ta opiera się na naukach, które łączą studia praw zarówno ziemskich, jak i kosmicznych, różokrzyżanizm jest filozofią praktyczną, która przyjmuje dwoistość człowieka, to znaczy, że jest on ciałem i duszą, substancją i esencją. Różokrzyżowiec uważa za możliwe opanowanie swego życia poprzez poznanie rządzącym nim praw. Czasami dla zrozumienia tych praw potrzebny jest mistyczny sposób myślenia.

Starożytny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża ma za dewizę:

"Najszersza tolerancja w jak największej niezawisłości"

Takie jest jego stanowisko wobec wszelkich ruchów działających ku podniesieniu stanu kulturalnego i duchowego ludzkości. Jest drogą wiedzy, a nie wiary. Nie jest ruchem religijnym ani sektą.

Zakon A.M.O.R.C. nie prowadzi żadnej działalności i dyskusji politycznych. Wśród jego członków znajdują się przedstawiciele wszelkich klas społecznych i wyznań.

Wyżej wymieniona dewiza oznacza także, że A.M.O.R.C. nie był nigdy częścią innej organizacji ani też żadnej nie podlega. Zgodnie z nią, mężczyźni i kobiety mają status całkowitej równości w Zakonie. Historycznie ujmując, był on pierwszą szkołą mistyczną uznającą równość płci i ofiarującą zarówno jednej, jak i drugiej możliwość zdobycia wiedzy i praw duchowych...

filozofia_002.jpgDewiza stosowana przez A.M.O.R.C. wobec innych ruchów znajduje odbicie w charakterze swych nauk, bowiem filozofia mistyczna, którą głosi, jest pozbawiona wszelkiego dogmatyzmu i nie zawiera żadnego credo o charakterze sekciarskim. Od samego początku przynależności żąda się od różokrzyżowca, aby pozostawał żywym znakiem zapytania wobec wiedzy, która mu jest przekazywana. W każdej chwili wolno mu odrzucić zasady, przeciw którym buntuje się jego osobiste zrozumienie lub które nie zyskały jego aprobaty. Pod tym względem, celem filozofii różokrzyżowej jest raczej doprowadzenie każdego członka do zadawania sobie pytań, niż przynoszenie mu kategorycznych odpowiedzi na taki lub inny temat. Postępowanie to rozwija ducha tolerancji przy równoczesnym kształtowaniu niezależnej osobowości w wyborze przekonań filozoficznych.

Czy w cyklach poprzednich czy też w cyklu aktualnym, Zakon zawsze był dostępny wszystkim badaczom, bez najmniejszych dyskryminacji, by lepiej służyć ludzkości i poświęcać się najszlachetniejszym ideałom. W ten sposób, od wieków, w najszerszej tolerancji i najściślejszej niezależności, tym wszystkim, których interesuje mistycyzm A.M.O.R.C. daje możliwość świadomego kształtowania ich życia.

 

 

Karta TRADYCJA - ETYKA - HUMANIZM

filozofia_003.gif