Karta Tradycja - Etyka - Humanizm

Sporządzono w Omonville, 9 Sierpnia 1999 roku
 1. Jest legalnie ukonstytuowany i zarejestrowany jako stowarzyszenie, którego działanie jest poddane nadzorowi władzy publicznej.
 2. Sprawuje swe statutowe działania w dziedzinie własnej myśli w sposób pokojowy, zakazując sobie wszelkich przejawów, mogących być pogwałceniem porządku publicznego lub autorytetu państwa.
 3.  Nie narzuca nigdy swym członkom dogmatu ani jedynej myśli, szanuje pluralizm przekonań religijnych i filozoficznych.
 4. Zakazuje sobie wszelkiej działalności i dyskusji natury politycznej, pozostawiając w tej dziedzinie swobodę opinii każdemu ze swych członków.
 5. Nie stosuje żadnej metody perswazji ani manipulacji, mogącej naruszać wolną wolę osoby.
 6. Nie przedstawia nigdy swym członkom myśli ani dzieła kogokolwiek ze swych kierowników, jako jedynego rodzaju prawdy.
 7. Pozostawia każdemu ze swych członków całkowitą swobodę opuszczenia organizacji w każdym momencie, bez żadnych jakichkolwiek przeszkód.
 8. Przeciwstawia się wszelkiej formie segregacji rasowej lub etnicznej.
 9. Potępia formalnie werbowanie dzieci a także przekraczanie prawa do scholaryzacji i nauczania.
 10. Nie spekuluje nieuchronną groźbą apokaliptycznych tragedii (koniec świata, wojna nuklearna, kataklizmy, itp.) ani nie opiera się na kontaktach poza ziemskich.
 11. Odrzuca wszelką apologię zła, potępia samobójstwo i sprzeciwia się wszelkim formom gwałtu, indywidualnym czy zbiorowym.
 12. Nie narzuca swym członkom żadnego szczególnego sposobu życia, zarówno w dziedzinie żywienia, czy innej i nie podejmuje żadnej praktyki czy spekulacji natury seksualnej.
 13. Potępia zrywanie więzów osoby z jej środowiskiem rodzinnym lub społecznym.
 14. Szanuje naukę i medycynę i nigdy nie odradza swym członkom szukania ich pomocy.
 15. Nie zobowiązuje nigdy swych członków do poniechania lub przekazywania swych dóbr lub osobistych dochodów na korzyść kogokolwiek i zakazuje wszelkiego osobistego przekazu dóbr lub osobistych dochodów kierownikom organizacji.
 16. Działalność finansowa organizacji jest zgodna z obowiązującym prawem, a księgowość prowadzi osoba nie zrzeszona.
 17. Opiera swe dochody na składce członkowskiej, podobnie jak każde stowarzyszenie.
 18. Wyklucza każdego członka karnie skazanego za sprawy sprzeczne z uczciwością lub dobrymi obyczajami.
 19. Jako spadkobierca Różo-Krzyża przeszłości, działa w jednym celu przekazywania swych tradycyjnych nauk i upowszechniania humanistycznych ideałów.

Prezes A.M.O.R.C. Thierry Guinot
Wielki Mistrz S. Toussant

KARTA OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH JURYSDYKCJACH A.M.O.R.C.