Ścieżka A.M.O.R.C. w Polsce

„Złoty krzyż oznacza drogę, na którą wstępuje się poprzez krzyż.[...]" Przytoczona tu garść informacji, ma na celu lepsze zrozumienie przez nas rzeczywistości Zakonu A.M.O.R.C.

Jurysdykcja polska, jak wiadomo, stanowi część światowego Zakonu A.M.O.R.C., skupiając osoby zainteresowane ciągłym zdobywaniem wiedzy w różnych dziedzinach i praktycznym jej stosowaniem w życiu celem rozszerzania poziomu świadomości. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Zakon proponuje nauczanie ciągłe, rozłożone na lata, które pozwala adeptowi na coraz lepszą znajomością praw i zasad umożliwiających mu realizacje swoich najśmielszych marzeń przez zharmonizowanie dwóch aspektów natury ludzkiej: materialnej i duchowej.

Nauczanie to nigdy się nie kończy, zarówno w formie otrzymywanych materiałów studyjnych jak pracy w Strukturach terenowych.

Materiały studyjne są jednakowe dla wszystkich jurysdykcji, model wyjściowy w języku francuskim tłumaczony jest na języki narodowe poszczególnych jurysdykcji.

Zakon A.M.O.R.C. jest organizacją o celach niedochodowych. Nie ma i nie będzie miał charakteru komercyjnego. Nauki Różo-Krzyża nie są sprzedawane w formie książek i nie mogą być kupione pod jakąkolwiek postacią.

Dla zaspokojenia wyżej wymienionych swoich potrzeb logistycznych, A.M.O.R.C., jak każda konfraternia, korzysta z różnego rodzaju kolekty środków finansowych.

Zakon A.M.O.R.C. Polska, którego cykl aktywności rozpoczyna się w grudniu 1936, realnie rozpoczął swoje działanie 20 lat temu. O ile zachodnie jurysdykcje w tym czasie posiadają już ugruntowane zaplecze, to jurysdykcja polska buduje swoje istnienie od podstaw, zarówno w naborze członków jak w tworzeniu logistyki. Przede wszystkim przygotowuje materiały studyjne w języku polskim, co stanowi niekończącą się pracę translacyjną realizowaną sukcesywnie, na bieżąco.

Wielkim osiągnięciem jest posiadanie własnej świątyni Loży Triada, co umożliwia nadawanie inicjacji do wszystkich stopni świątynnych. A nawet korzystają z tego niekiedy różokrzyżowcy ościennych jurysdykcji.

Dalekosiężnym celem jest powstanie siatki struktur terenowych w kraju, a realnie miejsc, gdzie każdy różokrzyżowiec będzie czuł się u siebie bez konieczności dalekiego i drogiego przemieszczania się na konwokacje, organizując jako oficer prace wspólnotowe i przekazując innym swoje doświadczenia. Co jest dowodem swojego osobistego spełnienia.

A w dalekim aspekcie, by spełniła się alchemiczna symbolika odznaki A.M.O.R.C. jaką jest złoty Różo-Krzyż:

„Złoty krzyż oznacza drogę, na którą wstępuje się poprzez krzyż. Dusza i świadomość mają się ozłocić, oznacza to pomoc w osiągnięciu najwyższego stanu w rozwoju. Jest to metal „słońca”, jako najwyższa, najszlachetniejsza i najwznioślejsza siła Boga. Osiągnąć ją można poprzez pracę nad materialnym „ja”, co ukazuje poprzeczna belka, jak też poprzez duchową pracę sublimacji, aż do ozłocenia, co obrazuje belka idąca pionowo. Wtedy czerwony pąk róży zaczyna się otwierać. Czerwony kolor wskazuje na ogień. Ogień ten ma białe jądro, jako symbol najwyższej czystości pochodzącej z kosmicznej przestrzeni, z którą wiąże się pąk róży.